Goesting in meer vooruitzien

Een gemeentebestuur moet vooruitzien en plannen op lange termijn. SOMM staat voor een vlotte en open communicatie. Samen met de burgers moeten keuzes gemaakt worden. Niet afwachten, maar vertrekken vanuit de eigen sterktes en mogelijkheden. En die mogelijkheden zijn er, ook financieel. Ook de voorstellen van SOMM kunnen binnen het budget gerealiseerd worden als de juiste keuzes worden gemaakt.

SOMM gaat dan ook voor:

Meer overleg met en inspraak van burgers, via nieuwe media, via adviesraden en via pop-up-overleg
Er is een groter wordende kloof tussen de politiek en de burger. Klassieke antwoorden, zoals adviesraden, volstaan niet langer. Meer gericht werken is een oplossing: tevredenheidsenquêtes voor de dienstverlening, overleg rond specifieke projecten (bv waterbeheer) of wijken. We moeten ervoor zorgen dat gemotiveerde burgers mee betrokken worden in een project van bij de start. Veel kan ook gedaan worden om de burger meer bij de gemeenteraad te betrekken: het indienen van agendapunten kan laagdrempelig gemaakt worden door burgers via de website punten te laten aanbrengen. Zoals in vele andere gemeenten kan de zitting van de gemeenteraad gelivestreamd worden via webcam. Daarnaast is er nog het verslag van de gemeenteraad dat tijdig en vlot leesbaar moet ter beschikking gesteld worden, net zoals de financiële gegevens van de gemeente.

Doordachter tewerk gaan bij aankoop en herinrichting van gemeentelijke gebouwen en terreinen (bijvoorbeeld nieuwe locatie voor kunstonderwijs).
De huidige locatie voor de tekenacademie is in slechte staat. Ook voor de muziekacademie is het zoeken naar aangepaste lokalen. SOMM gaat voor een nieuwe, gezamenlijke locatie, aangevuld met een tentoonstellingsruimte waar Lichterveldse kunstenaars kunnen exposeren.

Het versterken van de huidige dienstverlening met prioritaire aandacht voor kinderen en jongeren
De groei van de gemeente zorgt voor bijkomende vragen, qua capaciteit, openingsuren,… van bepaalde voorzieningen. De gemeente speelt hierin een centrale rol. Het aanbod naar jongeren (vakantiewerking, kinderopvang, sport) is hierbij een prioriteit. De optie om sporthallen in scholen in medegebruik te voorzien moet bekeken worden.

Meer en aangepaste ondersteuning van het verenigingsleven
Er is een bloeiend verenigingsleven. Om dit zo te houden, is er ook steun nodig vanuit de gemeente, zowel als erkenning maar ook als stimulans. Een goed uitgebalanceerd subsidiereglement en financiële steun is een belangrijke prikkel. Het engagement van vrijwilligers moeten we maximaal ondersteunen.

Ondersteunen van buurtinitiatieven (bijvoorbeeld wijkfeesten) en het stimuleren van nieuwe impulsen rond ‘Lichterveldse’ festiviteiten (Magriete, Folklore...)
“Lichtervelde leeft” als er ook initiatieven genomen worden om mensen samen te brengen, initiatieven onder buren of binnen een wijk. Afwachten tot er iets komt, is te passief. Via bv de jeugddienst of de dienst cultuur kan een gemeente zelf de aanzet geven en waar er activiteit is die ook gericht ondersteunen. Dat hoeft niet altijd financieel te zijn maar kan ook logistiek. De ‘Lichterveldse’ feesten verlopen al vele jaren volgens hetzelfde recept en hebben nood aan een creatieve injectie. Zo wil SOMM de Magriete feesten laten evolueren tot een soort mini Gentse feesten, met verschillende podia in de groene zones in het centrum.