Debat rond hernieuwbare energie tijdens gemeenteraad

Gemaakt op woensdag 01 mei 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

De gemeenteraad van afgelopen maandag bevatte 2 grote blokken. Als eerste blok kregen we een heldere uiteenzetting van de directeur van Tjek, het bedrijf dat de software levert die gebruikt zal worden voor registratie en reservatie bij de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. Het tweede blok was een debat rond de plaats voor hernieuwbare energie in Lichtervelde, als gevolg van een agendapunt dat door SOMM werd ingediend. Helaas kreeg onze oproep geen gehoor en werd het voorstel weggestemd. Daarnaast had de gemeenteraad uiteraard ook nog andere punten en stelde SOMM nog enkele bijkomende vragen.

Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang

Het huishoudelijk reglement dat deze kinderopvang regelt, was aan vernieuwing toe. Het nieuwe reglement werd voor de gemeenteraad voorgelegd aan het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) op 25 april. Slechts 4 dagen voor de gemeenteraad op 29 april dus. Dit had als gevolg dat de voorstellen tot aanpassing die uit het overleg met het LOK aan bod kwamen, nog snel-snel aan het reglement toegevoegd moesten worden. Enkele uren voor de gemeenteraad werden de fractievoorzitters samengeroepen om deze laatste aanpassingen nog eens door te nemen. In het vervolg kan een meer vooruitziende planning wellicht geen kwaad.

In elk geval is het nieuwe reglement, inclusief de aanvullingen, een duidelijk document waar SOMM zich volledig in kan vinden. We keurden het reglement dus mee goed. Aanvullend aan dit reglement wordt ook het digitale registratiesysteem Tjek geïntroduceerd. Met dit systeem kunnen ouders hun kinderen onder meer online inschrijven en kan de aanwezigheid geregistreerd worden met een badge. Op een slimme manier gebruik maken van nieuwe technologieën, om onze samenleving beter en eenvoudiger te maken.

Voor wie geïnteresseerd is: Op 9 juli volgt een infomoment in OC De Schouw rond het gebruik van Tjek.

JA voor windenergie

Enkele feiten op een rij:

Maandag 8 april laatstleden gaf het gemeentebestuur een negatief advies over de komst van twee windmolens van Engie langs de E403, ter hoogte van de Bellestraat. Bij een vraag voor windmolens op diezelfde plaats (2013) had het bestuur eerder al hetzelfde gedaan. Op 18 april 2016 gaf het bestuur ook al een negatief advies voor 2 windmolens, één in de Damplasstraat en één in de Vrijgeweidestraat in Wingene. Toch laat het schepencollege noteren “Het principe van windenergie/windmolen wordt op zich gunstig onthaald”.

Als dat zo is, dan moeten er ook op zijn minst stappen in de positieve richting worden gezet. Dat ontbreekt echter altijd. Ook de GECORO (GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening) merkt dat op in het advies bij het dossier van de Bellestraat: “Tot slot wordt wel opgemerkt dat dit weerom een kans is die onbenut wordt gelaten om alternatieve energie te produceren. En de vraag wordt gesteld waar er dan wel windmolens kunnen geplaatst worden op onze gemeente”. In plaats van het te houden bij negatieve adviezen moeten we dus dringend zoeken naar alternatieven.

Momenteel loopt een dossier dat binnen Lichtervelde door de milieudienst en de milieuraad voorwaardelijk positief is geadviseerd en waarvan de GECORO zegt : “Aansluitend wordt dan ook verwezen naar het gunstig advies van de Gecoro dd 13/04/16 in kader van de aanvraag tot plaatsen windmolens ter hoogte van de Damplasstraat waarbij gesteld werd dat deze locatie beter geschikt was in functie van landschap, natuur nabijheid van woningen, dit in vergelijking met huidige locatie [ic Bellestraat]". Het betreft het dossier van de 2 windturbines die Aspiravi wil plaatsen in de Damplasstraat/Vrijgeweidstraat. Er is bovendien een milieuvergunning afgeleverd door toenmalig minister Schauvlieghe op 22 februari 2017, na gunstig advies van de Bestendige Deputatie van de provincie. En er is een stedenbouwkundige vergunning die ten tweede male en nu definitief is goedgekeurd op 5 september 2018. Maar… het Schepencollege heeft nog altijd een beroepsprocedure lopen bij de Raad van State tegen die milieuvergunning (CBS 18 april 2017).

Dit is een dubbelzinnige positie: enerzijds pleiten voor windenergie, maar ondertussen een goedgekeurd dossier afremmen door gerechtelijke procedures, die bovendien de Lichterveldse belastingbetaler geld kosten. 

Als bewijs dat het Lichterveldse gemeentebestuur wel degelijk een positieve bijdrage wil leveren aan een beter klimaat en een andere energiepolitiek, stelt SOMM voor als eerste, concrete stap de beroepsprocedure tegen de milieuvergunning stop te zetten. Dat was dan ook de inhoud van het voorstel dat SOMM ter stemming aan de agenda van de gemeenteraad liet toevoegen.

Wat volgde was een uitgebreide discussie waarvoor we verwijzen naar het audiofragment hier onder. Uiteindelijk stemden zowel de CD&V meerderheid als N-VA het voorstel weg. Open VLD onthield zich van de stemming.

Ventilus: Standpunt van partij of schepencollege?

Om de windenergie die op zee opgewekt wordt, naar het binnenland te krijgen, plant Ventilus een bijkomende elektriciteitsleiding doorheen West-Vlaanderen en in het bijzonder ook door Lichtervelde.

Vorige week konden we in verschillende media lezen dan “Lichtervelde geen voorstander is van de nieuwe bovengrondse hoogspanningsleiding langs de E403, maar pleit voor een ondergrondse oplossing”. Dit standpunt kwam naar boven uit een interview met Lichtervelds CD&V voorzitter Steven Kindt. Uit deze artikels kon moeilijk uitgemaakt worden of dit nu een partijstandpunt was van de lokale CD&V afdeling ofwel een standpunt van het Lichterveldse gemeentebestuur. Toevallig lopen deze twee lijnen in Lichtervelde heel dicht bij elkaar, maar er is toch nog een duidelijk verschil. Of dat zou er toch moeten zijn. SOMM legde de vraag dus op tafel. Het lijkt ons namelijk vroeg om als gemeentebestuur nu al een mogelijke optie uit te sluiten. Ventilus zit namelijk nog maar in de eerste participatieronde om de mogelijke trajecten te bespreken. Er volgt onder meer nog een infomoment in OC De Schouw op dinsdag 4 juni.

De burgemeester verzekerde ons dat de uitspraken in het interview een partijstandpunt zijn en dat het gemeentebestuur nog geen officieel standpunt heeft ingenomen. Het bestuur wacht hiervoor het overleg af met Ventilus.

Overleg meerjarenplan

Tegen eind dit jaar moet het gemeentebestuur een nieuw meerjarenplan voorleggen met de krachtlijnen voor Lichtervelde voor de komende 6 jaar. Er werd een participatietraject opgestart om burgers inspraak te geven in dit nieuwe meerjarenplan. 1400 Lichterveldenaren hebben zelfs een enquête in de bus gekregen. Op dinsdag 18 juni worden gesprekstafels ingepland waar elke Lichterveldenaar kan komen mee discussiëren over de toekomstplannen van de gemeente. SOMM pleit al jaren voor meer inspraak en juicht dit initiatief dus toe. Het meerjarenplan is een belangrijk document dat ons doorheen de komende jaren moet leiden. Hoe meer betrokkenheid, hoe beter.

Op een vorige gemeenteraad is er op vraag van SOMM ook toegezegd om een commissie op te starten die het hele proces moet opvolgen, een commissie waarin ook alle fracties vertegenwoordigd zouden zijn. Ondertussen moet SOMM dus vaststellen dat er al heel wat beweegt, maar niet rond die commissie. SOMM had dan ook graag vernomen wat de precieze timing en agenda is voor de werking van deze commissie.

Na wat aarzelen bevestigde het bestuur nogmaals dat het goedkeuren van een meerjarenplan, mede op basis van de uitkomst van de verschillende participatie initiatieven, beter niet op een enkele gemeenteraad gebeurt, maar hiervoor een overleg orgaan zal worden opgericht.

Onderhoud trage wegen

Inzetten op initiatieven voor fietsers en wandelaars is ook het opwaarderen van “trage wegen”, oude verbindingen die nog altijd als openbare weg gelden. Trage wegen zijn ook belangrijk in het kader van toerisme en recreatie en worden overal ingeschakeld in fiets- en wandelroutes. Lichtervelde heeft er helaas maar een paar en die zijn dan nog slecht onderhouden. Zo is er op de Heihoek een wandeling uitgepijld die langs de ’t Goed ter Meersch weg loopt. Helaas is die bijna niet zichtbaar en aan de kant van de Ridderstraat ook niet aangeduid. Ook de Molenbinnenweg tussen Leenstraat en Kasteelstraat is moeilijk toegankelijk en al zeker niet voor fietsers. Volgens SOMM moeten we als gemeente beter zorg dragen voor die trage wegen, zoals we ook met andere wegen doen. Zeker nu de zomer er aan komt en veel mensen rust en ontspanning zoeken in de groene ruimte.

De vraag van SOMM luidde dan ook wat de plannen van het bestuur zijn om het onderhoud van deze wegen te verbeteren. De bevoegde schepen reageerde nogal smalend dat "daar in de meerjarenplanning wel op zou kunnen teruggekomen worden". Nadien vulde hij aan dat het gemeentebestuur niet gebrand is om snel werk te maken van meer onderhoudswerken. Het statuut van de Molenbinnenweg en de ’t Goed ter Meersch weg zou ook verschillend zijn, waardoor ze ook een andere aanpak krijgen. De t’ Goed ter Meersch weg is een openbare weg die meer zorg verdient. Wij informeren ons verder over deze statuten. In elk geval werd bevestigd dat de verzorging en aanduiding van de ’t Goed ter Meersch weg aangepakt zal worden, in samenspraak met de lokale landbouwers.

Epiloog

Na de gemeenteraad namen enkele ongeruste burgers uit de Bellestraat het woord. Deze zijn erg ongerust over de plannen van Ventilus om een hoogspanningsleiding over hun woongebied aan te leggen. Het bestuur raadde hen aan om hun onrust te melden op het infomoment op 4 juni in OC de Schouw en om zich via verschillende kanalen goed te informeren over de plannen van Ventilus.