Earth Hour unaniem goedgekeurd op gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 26 februari 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

Of het een primeur was op de gemeenteraad afgelopen maandag weten we niet, maar het was in elk geval al een hele tijd geleden. Er werd een agendapunt van een opositiepartij unaniem goedgekeurd, zowel door oppositie als meerderheid. Een agendapunt van SOMM dan nog! Ons voorstel om vanuit het gemeentebestuur deel te nemen aan Earth Hour en er de bevolking zoveel mogelijk bij te betrekken, viel duidelijk in goede aarde.

Dat was natuurlijk niet het enige punt op de agenda…

Deontologische code

Er werd van start gegaan met de vaststelling van het huishoudelijk reglement en de deontologische code voor de gemeenteraad en het schepencollege. Deze documenten leggen een aantal afspraken en spelregels vast voor de goede werking tijdens deze overlegorganen. Integriteit en respectvol omgaan met elkaar zijn voor SOMM basishoudingen voor raadsleden, zowel binnen als buiten de raden. Deze agendapunten werden dus uiteraard aangenomen. Tijdens een voorbereidend overleg met de fractievoorzitters had SOMM een aantal verbeteringen voorgesteld die in de finale versie van de tekst werden opgenomen.

Waterbeheersing

Nadien volgde een punt over de aankoop door de gemeente van een stuk grond nabij de Drielindenbeek om er waterbeheersingswerken uit te voeren. Bij de uitleg over dit punt leerden we ondermeer dat Lichtervelde tegen 2021 over bufferbekkens zal beschikken die samen 62 miljoen liter water kunnen opvangen. Een positieve evolutie. Ook bij dit punt gaven onze raadsleden hun akkoord. Tijdens de vraagstelling van een collega oppositielid kwamen we trouwens ook te weten dat de gemeente een hemelwaterplan aan het opmaken is. De verwachte oplevering van dit plan ligt rond het zomerverlof.

Klein dictee

Waar we de gemeenteraad van januari in een vorig verslag nog vergeleken met een groot dictee, zullen we de gemeenteraad van deze week eerder onthouden als een klein dictee. Opnieuw moesten vertegenwoordigers gestemd worden voor verschillende intergemeentelijke samenwerkingsorganen. Opnieuw gebeurde dit op dezelfde omslachtige, administratieve manier. Hier zijn zeker efficiëntiewinsten mogelijk.

De jongeren die de gemeenteraad bijwoonden (wat we uiteraard ten zeerste toejuichen!) zullen wellicht vreemd opgekeken hebben zoveel paperassen te zien passeren, in tijden van digitale (r)evolutie. Toen we na de gemeenteraad trouwens polsten bij de jongeren naar wat ze van de gemeenteraad hadden gevonden, haalden ze in de eerste plaats de moeilijke en weinigzeggende namen van de verschillende intercommunales aan. En we kunnen hen daarin eigenlijk geen ongelijk geven. Fluvius, Zefier, TMVW, Cipal... Echt voor zich spreken, doen deze namen niet.

Earth Hour

Toen was het aan SOMM. Ons voorstel ivm Earth Hour was als extra agendapunt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. Anders dan bij vragen (die worden informatief gesteld aan het einde van de gemeenteraad) moet bij een agendapunt effectief gestemd worden door de voltallige gemeenteraad. Best wel spannend dus.

Tijdens de uiteenzetting over het agendapunt haalde SOMM aan dat op die bewuste 25 februari al voor de 2e maal deze maand het absolute warmterecord in Ukkel sneuvelde. De metingen lopen daar al sinds 1901. Ondanks het feit dat deze warme dagen ons massaal vervroegd de barbecue van onder het stof doen halen, is het uiteraard ook een klimaatalarm. En toeval of niet, maar eind volgende maand gaat met Earth Hour een internationale actie door die de klimaatproblematiek in de schijnwerpers plaatst.

Of eigenlijk net níet in de schijnwerpers plaatst. Tijdens Earth Hour doven organisaties, overheden en gezinnen wereldwijd gedurende een uur de lichten, om de klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen. Het initiatief van het WWF gaat dit jaar door op zaterdag 30 maart van 20u30 tem 21u30.

Dit symbolisch donkere uur leek SOMM een ideale gelegenheid voor het gemeentebestuur om de klimaatambities kracht bij te zetten en te bewijzen dat het ondertekenen van de burgemeestersconvenant vorig jaar geen losse flodder was. We som(m)den zelfs enkele concrete acties op om de Lichterveldse deelname aan Earth Hour kracht bij te zetten:

-        Fluvius aanschrijven om de straatlichten te dimmen tijdens Earth Hour (dimmen, niet doven - veiligheid voor alles)
-        Lichten op openbare gebouwen doven (OC de Schouw, de kerk…)
-        Handelaars aanmoedigen hun etalagelichten te doven
-        Affiches voorzien om burgers te informeren en hen te motiveren om deel te nemen
-        Gemeentelijke website en social media kanalen inzetten om de Lichterveldenaar te informeren over de actie
-        Idem met een verschijning in het gemeentelijk infoblad

De milieuschepen deelde blijkbaar ons enthousiasme en meldde dat het bestuur eerder al van plan was om de lichten op openbare gebouwen te doven. Hij ging ook mee in onze overtuiging dat de burger zoveel mogelijk betrokken dient te worden. Enkel de verschijning in het infoblad zal niet meer lukken, want dat is al weg naar de drukker. Jammer en een gemiste kans. Als het bestuur toch al van plan was om deel te nemen aan de actie, had dit gerust in het blad opgenomen kunnen worden.

In elk geval, tijdens de stemronde die volgde op het agendapunt, klonk een ‘ja’ uit de mond van alle 18 aanwezigen (een schepen was verontschuldigd). Ons agendapunt was unaniem goedgekeurd. Opnieuw een stap(je) dichter naar een oplossing voor het klimaatprobleem.

Burgemeestersconvenant

Aansluitend op het Earth Hour agendapunt volgde de eerste open vraag van SOMM. Ook deze hield verband met de klimaatproblematiek. SOMM deed namelijk navraag bij het bestuur over de stand van zaken in het actieplan met betrekking tot de Burgemeestersconvenant 2030. Bij het ondertekenen van die convenant verbond de gemeente zich er vorig jaar aan om de CO2-uitstoot in Lichtervelde tegen 2030 met 40% te laten dalen.

Tijdens de gemeenteraad van 28 mei 2018 werd verklaard  dat het actieplan zal worden opgemaakt tegen 30 maart 2020 en dat daaraan zou begonnen worden in het najaar van 2018, na de verkiezingen. We zijn ondertussen eind februari en dus erg benieuwd naar de status hiervan. Zeker omdat binnenkort de meerjarenbeleidsplannen opgemaakt worden.

Verder dan een algemene uitleg dat dit actieplan in verschillende comités en organen moet passeren, kwam de bevoegde schepen niet. Voorlopig zijn dus weinig concrete acties te melden. Wat blijkbaar wel al gebeurde is de ‘0-meting’. Toen SOMM navraag deed over deze meting, die het huidige CO2-verbruik vaststelt, beloofde de schepen ons dat resultaat door te  geven.

Communicatie

Een tweede vraag van SOMM behandelde de communicatie naar de raadsleden. Die verloopt de laatste tijd allesbehalve van een leien dakje. Ondanks het feit dat de gemeenteraadsleden met ‘E-Notulen’ over een soort intranet beschikken (waar onder meer de agenda van de gemeente- en OCMW-raad op teruggevonden kan worden, met de nodige bijlages), wordt hier geen gebruik van gemaakt om uitnodigingen allerhande aan toe te voegen.

De agenda van de E-Notulen zou volgens SOMM erg efficiënt gebruikt kunnen worden om alle evenementen toe te voegen waar we als raadsleden op worden uitgenodigd. Dat zou ook veel miscommunicatie kunnen voorkomen. Zo misten we recent de viering van enkele jubilarissen in het Woonzorgcentrum, doordat iets verkeerd was gelopen bij de uitnodiging.

Als op de valreep enkele dagen voor de gemeenteraad nog bijlagen aan de agenda op E-Notulen toegevoegd worden, zoals dat deze keer het geval was, kan hierover best een mededeling rondgestuurd worden, rondde SOMM dit item over communicatie af. Op die manier beschikt iedereen over de nodige informatie om de gemeenteraad optimaal voor te bereiden en kan gedebatteerd worden over inhoud, in plaats van over al dan niet ontbrekende documenten.

OCMW-raad

De agenda van de OCMW-raad, die volgde op de gemeenteraad, had niet veel om het lijf. Ook hier werden het huishoudelijk reglement en de deontologische code goedgekeurd en werd een mini dictee gehouden om de vertegenwoordiger voor SEL -opnieuw zo'n veelzeggende naam- te verkiezen. Er volgden geen vragen, dus kon de vergadering tijdig afgesloten worden.

 

De audiofragmenten in dit verslag zijn fragmenten uit het audioverslag van de gemeenteraad. De volledige versie van dit verslag is terug te vinden op www.lichtervelde.be