Groot dictee tijdens eerste gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 29 januari 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

Eigenlijk moeten we schrijven 'Gemeente- en OCMW-raad', want sinds dit jaar worden beide vergaderingen na elkaar gehouden en zijn het dezelfde raadsleden die er zetelen. In elk geval, het grootste deel van deze eerste raden van de nieuwe termijn werd besteed aan het benoemen van vertegenwooridgers in intergemeentelijke raden. De administratieve papiermolen die met deze benoemingen gepaard ging, deed ons bij momenten denken aan een soort groot dictee. Gelukkig had SOMM naar goede gewoonte ook nog enkele tussenkomsten.

Als eerste punt op de agenda stond de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW. Samengevat: De 2 gaan in de toekomst nauwer samenwerken, maar blijven hierbij wel hun eigenheid behouden. Op vraag van SOMM zal de evaluatie van de overeenkomst gerapporteerd worden aan de gemeente- en OCMW-raad, in plaats van enkel aan het schepencollege en vast bureau, zoals werd voorgesteld door de meerderheid.

Nadien volgden enkele agendapunten waar SOMM zich volledig in kon vinden en die dan ook werden goedgekeurd: De aankoop van een nieuwe vrachtwagen, activiteiten rond waterbeheersing en een rijkgevuld jaarprogramma met Lichterveldse sportactiviteiten.

Het groot dictee

De derde grote brok van de gemeenteraad bestond uit een 30-tal bovengemeentelijke overlegorganen waarvoor een vertegenwoordiger aangeduid moest worden. Per aan te duiden vertegenwoordiger was slechts één kandidaat, waardoor je zou kunnen verwachten dat deze punten vlot de revue passeerden. Helaas. Elke stemming moest geheim en op papier gebeuren. Voor elk van de 30 stemronden noteerden de gemeenteraadsleden dus braaf de door de burgemeester voorgestelde naam, waarna alle briefjes per stemronde opgehaald werden door de algemeen directeur, om nadien geteld te worden. Wonder boven wonder werden alle vertegenwoordigers unaniem verkozen.

Een energieneutraal JOC De Lichting

Bij de politieke benoemingen in de lokale beheersorganen - zoals de bibliotheekraad en cultuurraad - was SOMM verbaasd dat er geen overlegorgaan voor het nieuwe jeugdontmoetingscentrum (JOC) voorzien was. De schepen van jeugd verduidelijkte dat voor het JOC een 'werkgroep' gebruikt zal worden en geen 'beheersorgaan', waardoor dit niet via de gemeenteraad hoeft te passeren. SOMM is tevreden dat de werkgroep die de opstart van het JOC begeleide op die manier een doorstart kan maken, want er vallen nog heel wat organisatorische zaken te regelen. Of dit nu een werkgroep of een beheersorgaan wordt, maakt op zich weinig verschil.

Aansluitend op die opmerking, vroeg SOMM het gemeentebestuur wat de investeringsplannen zijn in de komende jaren, om het JOC af te werken. Het JOC ligt op een steenworp afstand van het centrum en heeft door de multifunctionele opbouw vele mogelijkheden. Om die mogelijkheden optimaal te benutten, zijn echter nog bijkomende stappen nodig. De oplevering in november was geen volledige oplevering. De akoestiek in de betonnen bunker is ver van ideaal. Vooral de repetitieruimte is hierdoor zo goed als onbruikbaar. Daarnaast ontbreken geplande investeringen in duurzaam wonen, zoals een groendak en zonnepanelen. In tijden waarin wekelijks tienduizenden jongeren op straat komen om te pleiten voor meer klimaatambitie, lijkt het ons opportuun om hier een tandje bij te steken. Stel je voor, een energieneutraal JOC, zou dat geen gezonde klimaatambitie zijn?!

De schepen van jeugd bevestigde de nood aan de bijkomende investeringen. Voor de akoestiek kwam al een aannemer langs, die een prijs zal opmaken. Op een energieneutraal JOC wordt het helaas waarschijnlijk iets langer wachten. De zonnepanelen komen er in elk geval niet in 2019, hopelijk in 2020. Voor de groendaken zijn nog geen concrete plannen. Jammer, want deze stonden nochtans al in de plannen van het JOC voor de oplevering afgelopen november.

Spoorwegstraat

De volgende vraag van SOMM behandelde de Spoorwegstraat. Eind vorig jaar is de overweg in de Duifhoekstraat afgesloten. Om het verkeer vlotter te laten verlopen, werden toen ingrepen aan de Spoorwegstraat aangekondigd. Tot op vandaag is daar nog niets van de te merken. SOMM had dan ook graag vernoemen wat de timing en de plannen zijn voor de herinrichting van de Spoorwegstraat.
De bevoegde schepen verduidelijkte dat de werken in onderaanneming zullen uitgevoerd worden door Infrabel.

OCMW-raad

Aansluitend op de gemeenteraad startte de OCMW-raad. Ook hier was het eerste punt de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW. Uiteraard werd dit ook hier goedgekeurd, inclusief de opmerking van SOMM om te rapporteren aan gemeente- en OCMW-raad. Het dictee tijdens de OCMW-raad was gelukkig iets beperkter dan bij de gemeenteraad. Hier moest slechts voor 2 vertegenwoordigers gestemd worden. Ook deze werden unaniem verkozen.

Doorgangswoningen

Net zoals op het einde van de gemeenteraad had SOMM ook na de OCMW-raad 2 vragen voor het bestuur. Een eerste vraag stelde zich over doorgangswoningen. SOMM had in de notulen van het vast bureau opgemerkt dat een voorstel voor een tweede Lichterveldse doorgangswoning in de Cardijnlaan werd afgekeurd, terwijl ook de huidige doorgangswoning eind 2019 gesloopt zal worden. Op de vraag van SOMM wat de toekomstplannen zijn met deze doorgangswoning(en), bevestigde de schepen van zorg dat het wel degelijk de bedoeling is om altijd een doorgangswoning beschikbaar te hebben, maar dat meer dan één woning op basis van het gebruik, voorlopig niet nodig is.

Uitbreiding woonzorgcentrum

OCMW vraag 2: Het grote bouwdossier voor de komende jaren is de uitbreiding van het woonzorgcentrum. De afbraak op de site Denys is voorzien voor dit voorjaar. SOMM had echter ook graag vernomen wat de globale planning is. Er circuleren veel geruchten over de combinatie met een dagcentrum en zelfs een nieuwe bibliotheek. SOMM had zelf ook het voorstel om er de gemeentelijke kinderopvang in onder te brengen. Zoiets vergt een grondige planning en een duidelijk zicht op timing en financiering.


SOMM reikt het bestuur hier dan ook de hand en stelt voor om, gelijkaardig als bij de bouw van andere gemeentelijke gebouwen, opnieuw een werkgroep op te richten waar leden uit de fracties worden aangevuld met experts. Het bestuur stemde in met het voorstel en bevestigde dat er een uitnodiging volgt voor dit overlegorgaan.

 

De audiofragmenten in dit verslag zijn fragmenten uit het audioverslag van de gemeenteraad. De volledige versie van dit verslag is terug te vinden op www.lichtervelde.be