Wijzigende openingsuren gemeentehuis en andere nieuws uit de gemeenteraad

Gemaakt op donderdag 29 november 2018

De gemeenteraad van maandag 26 november werd voornamelijk bepaald door budgetwijzigingen voor dienstjaar 2018 (inderdaad, eind november, met nog slechts een maand te gaan, worden nog wijzigingen uitgevoerd aan het budget…). Daarnaast waren er nog enkele goedkeuringen ivm intergemeentelijke samenwerkingen en 2 vragen vanwege SOMM.

Het eerste punt op de agenda was de wijziging van het OCMW-budget voor het dienstjaar 2018.
Een budgetwijziging in november. Terwijl de begroting van 2019 al bij de OCMW-raadsleden is, het blijven de duistere wegen van de financies. Het is een verslag na de feiten. Noodzakelijk maar laat. Bovendien valt het SOMM op dat er deze keer wel heel wat plussen en minnen voorkomen. Ook op die posten die de kern van het werk uitmaken, de sociale dienstverlening (bv bij het leefloon). Dat moeten alarmbellen zijn die hun vertaling vinden in de volgende begroting.

Daarop volgde een tweede budgetwijziging, namelijk deze van de gemeentefinanciën.
Ook hier is het achter de feiten hollen. Vooral dat het voorbije jaar (2017) zo laat in de lopende budgetten wordt ingeploegd, maakt het onoverzichtelijk. Voor we volgend jaar aan de meerjarenbegroting beginnen, zouden we vooral een realistische inschatting moeten kunnen maken van de financiële toestand van onze gemeente.

Aansluitend op de budgetwijzigingen, werd de lijst van toelagen voor 2018 vastgelegd.
Deze lijst bevat de toelagen voor allerlei Lichterveldse verenigingen die niet vervat zitten in een reglement (zoals bvb de jeugdraad en cultuurraad dat hebben).
Het is altijd goed te kunnen vaststellen dat Lichtervelde leeft, maar om het te doen blijven leven, vraagt SOMM zich af of de voorziene bedragen wel in verhouding staan tot de inspanningen en initiatieven van veel mensen. SOMM blijft dan ook voorstander van een reglement dat toelaat meer verhouding te steken in wat verenigingen ontvangen. En vooral om de impulsen sterker te maken.

Op het einde van de gemeenteraad lanceerde SOMM nog 2 bedenkingen.

De eerste vraag handelde over de doorgangswegel die de Zandstraat, Jules Missinnelaan en Kruiseboomweg verbindt.
Een doorgang tussen verschillende wijken en straten is volgens SOMM goed voor voetgangers en fietsers. Maar dan moet veilig verkeer wel mogelijk zijn. Zo is de doorgang tussen de Zandstraat en de Jules Missinnelaan belemmerd door opstekende boomwortels. Bovendien ontbreekt een verlichtingspunt. De combinatie bemoeilijkt een vlot gebruik. SOMM vroeg dan ook aan het College de mogelijkheid van een verlichtingspunt te overwegen. De burgemeester nam akte van de vraag.

De tweede vraag betreft de wijzigende openingsuren van het gemeentehuis
Tijdens het Schepencollege van 29 oktober ll. werd beslist de openingsuren van het Gemeentehuis aan te passen. Dit op basis van een evaluatie één jaar na de bijsturing in oktober 2017. Blijkbaar zou uit de cijfers blijken dat de donderdag tussen 18u en 19u geen succes is. Die avondopening was er gekomen om mensen de kans te geven na hun werk ook langs te komen in het Gemeentehuis. Nu is het voorstel de avondopening te beperken 18u.

Het College rekent er op dat het aanvragen van een wijziging van een elektronische identiteitskaart (Eid) in 2019 tot 25 % zou terugvallen en het zal ook aanzetten tot meer gebruik van het digitaal loket. Daarom is beslist op zaterdag alleen open te zijn de 2° en 4° zaterdag van de maand, maar wel van 9u tot 12u.

SOMM is niet akkoord met deze redenering:
- De totale dienstverlening vermindert op maandbasis met 2u. Vreemd bij een stijgend aantal inwoners.
- Men past eerst de uren aan en gaat dan campagne voeren voor meer digitaal contact. Dat is de kar voor het paard spannen.
- Mensen komen naar het gemeentehuis voor meer dan alleen een Eid.
- Tot 18u voor een avondopening veel te beperkt.
- Het werken met afwisselende weken is heel verwarrend en veel mensen zullen op het “verkeerde” weekend voor de deur staan. Om nog niet te spreken van een maand met 5 zaterdagen.
- De zaterdagmorgen is een uitgelezen moment voor (jeugd)verenigingen om hun gratis kopies op het jeugdhuis op te nemen. Die mogelijkheid wordt nu beknot.

SOMM wil net meer investeren in contact met de burger. Niet minder. Daarom vraagt SOMM het voorstel te herbekijken en de donderdag op 19u te houden en elke zaterdag open te zijn van 9u tot 12u.